top of page

תקנון ותנאי שימוש

תקנון

א. כללי ותנאי השימוש באתר:

1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של נושא כלים בע"מ.

2. תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו.

3. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

4. נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין נושא כלים בע"מ לכל דבר ועניין.

5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

6. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי נושא כלים בע"מ, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

7. בכל מקום בו מצוין נושא כלים בע"מ בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.

8. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נושא כלים בע"מ נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 03-6125533, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר נושא כלים בע"מ.

9. אתר נושא כלים בע"מ הינו אתר אינטרנט במסגרתו ניתן לבצע הזמנת מוצרים המשווקים על ידי חנות נושא כלים בע"מ.

10. הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר נושא כלים בע"מ, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין נושא כלים בע"מ ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר נושא כלים בע"מ, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

11. נושא כלים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי נושא כלים בע"מ, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

12. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר נושא כלים בע"מ, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

13. נושא כלים בע"מ, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

14. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

ב. הרשאים לקנות באתר נושא כלים בע"מ:

1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר נושא כלים בע"מ.

2. על אף האמור לעיל, אתר נושא כלים בע"מ שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר נושא כלים בע"מ, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתר נושא כלים בע"מ:

1. השירות שניתן במסגרת אתר נושא כלים בע"מ מוענק בכל הארץ, ויתכן  וישתנה ויתעדכן מעת לעת על ידי נושא כלים בע"מ לפי שיקול דעתם הבלעדי.

2. מובהר בזאת, כי אספקת המוצרים תיעשה באמצעות שילוח לכתובת המזמין כפי שהוזנה והוקלדה באתר נושא כלים בע"מ ע"י המזמין, או בהתאם לסעיף ד 3.

ד. שעות הפעילות באתר:

1. הזמנה באתר נושא כלים בע"מ אפשרית 24 שעות ביממה, למעט במקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

2. בקשה לאיסוף מוצרים מחנות המפעל ברחוב העבודה 28 ראש העין, תתבצע בתהליך ההזמנה דרך אתר האינטרנט, והאיסוף בפועל יבוצע תוך תיאום טלפוני עם נושא כלים בע"מ ובשעות פעילות החנות.

3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, ושעות פעילות האתר, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של נושא כלים בע"מ.

ה. המוצרים הנמכרים נושא כלים בע"מ:

1. באתר נושא כלים בע"מ נמכרים מוצרי עיצוב הבית- ריהוט, טקסטיל, צמחיה, אקססוריז, כלי מטבח, תמונות, תאורה ועוד, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

2. נושא כלים בע"מ, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר נושא כלים בע"מ יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את נושא כלים בע"מ.

4. באתר נושא כלים בע"מ יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין, כי אינם מצויים כעת במלאי החנות המקוונת או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי נושא כלים בע"מ, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל.

5. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר נושא כלים בע"מ, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. נושא כלים בע"מ שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 5 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר נושא כלים בע"מ.

ו. מחירי המוצרים:

1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי נושא כלים בע"מ, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

3. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד הרכישה.

4. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי נושא כלים בע"מ. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

5. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

6. מחירי המוצרים אינם כוללים משלוח, הובלה והרכבה שבגינם יחויב בנפרד.

ז. התשלום:

1. התשלום באתר נושא כלים בע"מ יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

2. על אף האמור לעיל, נושא כלים בע"מ, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים נושא כלים בע"מ בעת מועד ההזמנה.

4. נושא כלים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר נושא כלים בע"מ לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. החזרת מוצרים:

1. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי נושא כלים בע"מ.

2.  במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך לנושא כלים בע"מ בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

3.  נושא כלים בע"מ תתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין כשהוצאות החזרת המוצר ושליחת מוצר חליפי תיעשה ע"ח המזמין.

ט. ביטול ושינוי הזמנה:

1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של נושא כלים בע"מ שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

2. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

3. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות נושא כלים בע"מ בלבד.

4. אתר נושא כלים בע"מ יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

5. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות נושא כלים בע"מ, כפי שתקבע מעת לעת.

י. מועדון לקוחות:

1. נושא כלים בע"מ רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות נושא כלים בע"מ, גם למועדון הלקוחות של נושא כלים בע"מ. בהצטרפותו לשירות נושא כלים בע"מ מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

2. במידה והונפק ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר נושא כלים בע"מ בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

יא. מבצעי מכירות:

1. מעת לעת יימכרו מוצרים נושא כלים בע"מ במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

2. המבצעים הנערכים באתר נושא כלים בע"מ, הנם במסגרת מכירות באתר נושא כלים בע"מ בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים. נושא כלים בע"מ לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר נושא כלים בע"מ, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנות המפעל. 

3. במידה ואתר נושא כלים בע"מ יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

יב. אחריות:

1. נושא כלים בע"מ אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר נושא כלים בע"מ ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר נושא כלים בע"מ.

2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

3. נושא כלים בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של נושא כלים בע"מ. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר נושא כלים בע"מ תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר נושא כלים בע"מ הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין נושא כלים בע"מ אחראית על מידע זה.

5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר נושא כלים בע"מ ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

6. אתר נושא כלים בע"מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר נושא כלים בע"מ מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

7. אתר נושא כלים בע"מ לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

8. אתר נושא כלים בע"מ לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בנושא כלים בע"מ ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לנושא כלים בע"מ, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר נושא כלים בע"מ אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

10. נושא כלים בע"מ עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי נושא כלים בע"מ לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

11. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא נושא כלים בע"מ בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

יג. אבטחת מידע:

1. אתר נושא כלים בע"מ מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

2. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

3. מובהר בזאת, כי אתר נושא כלים בע"מ יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

4. נושא כלים בע"מ לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר.

5. ככל ונדרש שם משתמש וסיסמא, במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

יד. פרטיות:

1. אתר נושא כלים בע"מ הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר נושא כלים בע"מ מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר נושא כלים בע"מ ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לנושא כלים בע"מ.

2. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר נושא כלים בע"מ בכתב בהתאם להוראות כל דין.

3. אתר נושא כלים בע"מ יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.

4. נושא כלים בע"מ תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

טו. קניין רוחני:

1. הקניין הרוחני באתר נושא כלים בע"מ, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לנושא כלים בע"מ.

2. זכויות הקניין הרוחני של נושא כלים בע"מ כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

3. אתר נושא כלים בע"מ שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

4. מובהר בזאת, כי נושא כלים בע"מ המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם " נושא כלים בע"מ " ו/או "נושא כלים", שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לנושא כלים בע"מ ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר נושא כלים בע"מ, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מנושא כלים בע"מ מראש ובכתב.

 

טז. סמכות שיפוט:

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.

יז. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י נושא כלים בע"מ למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

אבטחת מידע
אחריות
החזרות
ביטול ושינוי הזמנה
bottom of page